شرکت کیان فراگیر | -سیستم حفاظت کاتدیک


سیستم حفاظت کاتدیک


محصولات شرکت

 حفاظت کاتدی چیست؟

 اصولا هر فلزی که جریان از آن خارج شده و وارد الکترولیت شود خورده میشود. حفاظت کاتدی عبارت است از حفاظت کردن فلز از طریق تشکیل یک پیل الکتریکی و یا ایجاد یک سیستم الکترولیز که سازه مورد نظر در آن قطب منفی یا کاتد باشد زیرا در هر دو سیستم آند خورده شده و کاتد سالم باقی می ماند.با کلیک بر روی لینک های زیر میتوانید اطلاعات جامعی در خصوص این محصول مشاهده نمایید.