شرکت کیان فراگیر | سیستم حفاظت کاتدیک -آند ها و تجهیزات جانبی


آند ها و تجهیزات جانبی


سیستم حفاظت کاتدیک

 آندها بعد از ترانس اصلی ترین عنصر در سیستمهای تزریق جریان و نیز اصلی ترین المان در سیستمهای گالوانیک و فداشونده هستند . این شرکت آمادگی تامین آندهای مختلف  با جنسهای مختلف از آلومینیوم و روی و ..... تا فروسلیکون و .... میباشد . همچنین تامین وسایل جانبی سیستم کاتدیک مانند الکترودها و نیز کک و کابلها نیز از دیگر فعالیتهای این شرکت میباشد . 

 

 آندها و وسایل جانبی


:: سایر موارد مرتبط ::