شرکت کیان فراگیر | -تابلو های بوسترهای دور ثابت


تابلو های بوسترهای دور ثابت


محصولات شرکت

 در تاسیسات برای آب رسانی معمولا از بوستر پمپهای دور ثابت نیز استفاده میشود که پمپها را به صورت تک ضرب راه اندازی میکند و معمولا شامل 2 یا 3 عدد پمپ هم توان میباشد . از مضرات این گونه بوسترها که بگذریم ؛ یکی از محصولات این شرکت تابلوبوسترهای دور ثابت هست که در توانها و رنجهای مختلف ساخته میشود .