شرکت کیان فراگیر | تابلو های بوسترهای دور ثابت-تعاریف و مشخصات


تابلو های بوسترهای دور ثابت


تعاریف و مشخصات

 در تاسیسات برای آب رسانی معمولا از بوستر پمپهای دور ثابت نیز استفاده میشود که پمپها را به صورت تک ضرب راه اندازی میکند و معمولا شامل 2 یا 3 عدد پمپ هم توان میباشد . از مضرات این گونه بوسترها که بگذریم ؛ یکی از محصولات این شرکت تابلوبوسترهای دور ثابت هست که در توانها و رنجهای مختلف ساخته میشود .