شرکت کیان فراگیر | رسوب زدایی آب استخر و اهیمت آن


رسوب زدایی آب استخر و اهیمت آن


تازه ها

مقدمه:
كلرين (بصورت محلول كلرين ، قرص كلرين يا از الكتروليز آب شور) يا تركيب كلرين مثل سديم هيپوكلريد، رايج ترين ضد عفوني كننده هايي هستند كه در استخر هاي شنا ، استخرهاي آب درماني ، آب معدني ها و جكوزي ها مورد استفاده قرار مي گيرند. كلرين به تنهايي، گازي بسيار واكنش دهنده است كه براي افراد مضر مي باشد و مي توانددر صورتيكه استشمام شود بربيني ، گلو و شش ها تاثير بگذارد. با اين حال ، استفاده از آن هزينه كمي دارد.كلريناسيون(كلردار كردن) منجر به آزاد سازي مواد مضرشامل برومودي كلرومتان ، كلروفرم، ديبرومو كلرومتان و بروموفرم ميشود ( كه در مجموع به آنهاتري هالومتان ها گفته ميشود-THMها) .THM    ماده اي سرطان زا است كه وقتي كلرين درمحيط آبي با پروتئين بدن يا مواد ارگانيك حاضر واكنش ميدهد مشكل ميگريد. وقتي كلرين با آمونياك (NH3) واكنش ميدهد، كلرامين هايي ايجاد ميشوند كه بوي خاصي ايجاد مي كنند (بويي شبيه به كلر) و سبب چشم درد، ناخوشي و آسم مي شود. يك راه براي تفكيك كلرامينها، پركردن استخر با مقدار زيادي از آن است. مثلاً اضافه كردن 8 برابر مقدار معمولي بصورت يكجا به استخر ، اينكار را انجام ميدهد.
 
 
 
 
 
تكنولوژي
آپ نیک با استفاده از يك ميدان الكترونيكي كه تحت حلقهء فريت پيرامون لوله در لوله ايجاد شده ، كلرامين ها را تفكيك مي كند . كلرامين ها ، مولكولهاي دو قطبي هستند ،‌مولكولهايي كه با پيوندهايي شكل مي گيرندكه مولكول را كمي مثبت ميكند ودر انتهاي ديگر مولكول به آن بار منفي ميدهند.وقتي بارهاي منفي ، كلرامين ها را جذب مي كنند ، مولكول با ميدان ايجاد شده توسط آپ نیک ، رديف مي شود. اين نيروها ،مولكول رامي گسترانند. وقتي مولكول به درون حلقه فريت جريان مي يابد و سبب تفكيك پيوند ميشود، نيروي گسترش در بيشترين حد خود قرار دارد .كلرين آزاد كاملاً تفكيك نمي شود ، زيرا كلرين آزاد ، مولكولي تك قطبي است با پيوند هاي مولكولي قوي ، بنابراين كلرين آزاد براي قابل استفاده شدن مجدد ، آزاد ميشود. بخش هاي باقيمانده كلرامين ها ، مولكولهاي هدايت كننده(هادي) اي هستند كه توسط آپ نیک، باردار ميشوند و طبق توصيفات و توضيحات زير ، به صورت توده هاي انبوهي متصل به ساير توليدات معلق در مي آيند . 
 
اين توده ها مثل آلوم (سولفات مضاعف آلومينيوم وپتاسيم) براي توده كردن جامدات مورد استفاده قرار مي گيرند . يعني اجزاي كوچك به يكديگر مي چسبند و اجزاي بزرگتري را تشكيل مي دهند. توده سازي فيلتر ها را موثرتر مي كند ، زيرا جذب اجزاي بزرگ براي فيلتر ، خيلي راحت تر از جذب اجزاي كوچك و ريز است.
با آپ نیک، ديگر نيازي به توده سازي نيست ، زيرا قادر است همانطور كه نشان داده شد تأثير توده سازي مداومي ايجاد كند . سيگنال بكاررفته توسط آپ نیک براي ّآب ، سينوس وار است و طبق ولتاژ مقرر در هرزمان هر ذره معلقي را با باري، باردار مي كند.
 
  
 
 بخش هاي باردار شده اي از آب نيز درون حلقه فريت، ايجاد مي شوند. همانطور كه در بالا نشان داده شد، مولكول آب ، دو قطبي است ، اتم هاي هيدروژن ، الكترونها ي خود را به اتم اكسيژن داده اند و بنابراين به صورت مثبت باردار مي شوند. اكسيژن ، الكترون گرفته ، پس بصورت منفي باردار ميشود همه ي ذرات معلق بارداري كه در بازه ي بيشتر از 1000A هستند ، توسط مولكولهاي آب احاطه خواهند شد. بار ذره ي معلق منعكس مي شود و ساير اجزاي بار معكوس را تحت تاثير قرار خواهد داد. مولكولهاي آب ، آب خالص با رسانايي خيلي پايين هستند (38 ميليارد ohm/cm در دماي Ċ0) كه از برابرشدن بارهاي معكوس ذرات ، جلوگيري مي كند . بنابراين مي توان به انبوهه هاي بزرگ تداوم بخشيد و آنها توسط فيلتر معمولي جدا كرد. آپ نیک علاوه بر اينكه برطرف كننده مشكل كلرامين ها و THM مي باشد، خودش باكتريها را از بين مي برد .
 
 
 
 
 شكل بالا طريقي را نشان ميدهد كه از آن طريق مولكولهاي آب ، پيرامون يك باكتري بار منفي ، چيده مي شوند . باكتريهايي كه از حلقه ي فريت آپ نیک عبور كرده اند ، باري را بدست خواهند آورد كه طبق ولتاژ  ايجاد شده در آن زمان ، در آب ،منفي يا مثبت است . شكل بالا براي يك بار منفي است .اگر بار مثبت به دست آيد نيز فرايند به همين شكل است وتنها تفاوتش اين است كه مولكولهاي آب 180درجه گردش خواهندكرد.
نتيجه ي اين چيدمان مولكولهاي آب، اينست كه لايه اي از آب خالص (پاك) ، باكتريها را احاطه مي كند نيروي اسمزي ، آب رابه درون باكتريها معرفي خواهد كرد و فشار اسمزي شكل مي گيرد ، فشاري كه به تراكم ماده حل شده درون باكتري ، بستگي دارد. اين فشار سبب خواهد شد غشاي باكتري مسحور شود و منجر به نابودي زود هنگام باكتري مي شود . حتي اگر فشار اسمزي براي انفجار غشا كافي نباشد ، رقيق شدن درون سلول و خروج همه ي مواد معدني فرايند هاي متابوليك را تخريب خواهد كرد و سبب نابودي زود هنگام باكتري خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
كاربردها
آپ نیک را  مي توان براي ايمن كردن كاربران استخر از THM ، كلرامين ها و مواد مضر ، در هر گونه استخر شنا، استخرهاي آب معدني  و آب درماني و جكوزيها، نصب كرد. براي به حداكثر رساني عملكرد آپ نیک يك فيلتر شني موردنياز است . اين درواقع يك جزء مبنايي در سيستم چرخش آب اين تسهيلات است.
 
فوايد:
فعاليت اصلي آپ نیک يك راه حل ايده آل براي مشكل ايجاد شده توسط كلريناسيون وتاثير نابود كردن نوع مشخصي از باكتريها است. فوايد استفاده از آپ نیک متعدد هستند كه در زير خلاصه شده اند:
 
- مصرف كمتر كلرين
- كلرين ديگر براي تشكيل كلرامين ها ، مصرف نمي شود و بنابراين مصرف كلرين ، درصورتيكه همان مقدار كلرين مقدر باشد ، كاهش مي يابد.
- مصرف كمتر آب
براي تميز كردن جرم ها و زدودن مواد اضافي از فيلترها، شستشوي معكوس در آب ايجاد مي شود. با اين كار فشاري كه بخاطر گرفته شدن شكافها با جرم ايجاد شده ، كاهش مي يابد. اينكار 5 دقيقه طول مي كشد ولي بسته به اندازه ي استخر و فيلتر مي تواند متفاوت باشد.
براي رهايي از شر جرم هايي كه توسط ماسه گرفته شده اند ( دريك فيلتر ماسه اي) جريان آب از طريق فيلتر معكوس مي شود . اينكار ماسه را در يك حركت حباب دار درسطح، بلند مي كند و مي چرخاند و جرم ها را از شكافها جدا مي كند . معمولاً مي توان آب كثيف را از طريق يك دريچه شيشه اي در قسمت بالاي فيلتر ، يا بخش تميزي از لوله مخزن مشاهده كرد. با نصب آپ نیک ، ذرات معلق ريز به ذرات بزرگ مي چسبند و بصورت انبوه در مي آيند و بنابراين در بالاي ماسه گير مي افتند. ماسه با جرم هاي ريز پر نمي شود و افزايش فشار خيلي بعدتر اتفاق مي افتد.با اينكار مي توانيم مقادير زيادي از آب را ذخيره كنيم  و بنابر اين درهزينه آب ومواد شيميايي صرفه جويي كنيم.
هزينه كمتر الكتريسيته ( استخر گرم)
با كاهش استفاده از آب در شستشوي معكوس ، انرژي بدست آمده براي گرمايش ، كاهش مي يابد . اين صرفه جويي در هزينه بويژه در زمستان حائز اهميت است.
- مصرف كم برق
آپ نیک معمولاً براي فعاليتهايش از كمتر از 20W استفاده مي كند. هزينه برق آن براي فعاليت مداوم ناچيز است.
- آب پاك و شفاف
كلرامينها و اجزاي ريز معلق ، شفافيت ّآب را كاهش ميدهند. آپ نیک، كلرامين ها را تفكيك مي كند و ذرات ريز را بصورت انبوه در مي آورد و بدين ترتيب شفافيت بسيار زيادي را رد محيط آب بوجود مي آورد.
 - سيستم ضد عفوني كننده ثانويه
آپ نیک، آزمايش شده و ثابت شده ، قادر است باكتريهايي را از بين ببردكه معمولاً درمحيط آب استخر يافت مي شوند.
اوزون ، بعنوان يك عامل اكسيد كننده قوي ،‌ بعنوان ضد عفوني كننده استفاده مي شود. وقتي در استخر از اوزون استفاده شود ، تراكم كلرين مي تواند شديداً براي حداقل كردن مواد مضر ايجاد شده از آب كلريناته ، كاهش پيدا كند . با اين وجود ، هزينه سرمايه گذاري ، ايجاد و برقراري براي اوزوناتور و فيلتركربن ، بسيار بالاست.
برخي آپ نیک را با اوزوناتور بسته وناديده گرفتن فيلتر كربن ، نصب مي شوند.
- هزينه كمتر براي تداوم ونگهداري 
باكوتاه تر شدن طول دوره شستشوي معكوس و بيشتر شدن وقفه بين آنها ، كار مورد نياز نيز كمتر مي شود. اگر ديگر از اوزون استفاده نشود، هزينه حفظ و نگهداري شديداً كاهش مي يابد.
- سهولت درنصب
آپ نیک يك متد مداخله آميز نيست و ميتوان نصب را يك ساعته به اتمام رساند با وجود اينكه يك سوكت برق تك فازي ، فراهم است هيچ تغييري در كار لوله و تجهيزات اصلي رخ نمي دهد.
- كمترين توجه ممكن
آپ نیک مبني بر آخرين تكنولوژي حالت جامد كم مصرف (برق) ساخته شده و مصرف برق معمولي آن كمتر از 20w است. هيچ نشانه اي از خستگي ،خرابي ، گرما دهي زياد و قديمي شدن در آن مشاهده نمي شود . تنظيم و تعمير آن مجاني است و تنها توجه به آن اينست كه بايد اطمينان حاصل كنيم دو LED  روي واحد كنترل ، روشن بمانند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T